Actueel

APRIL 2024: komt binnenkort (na goedkeuring van de notulen tijdens de vergadering van mei).

MAART 2024: tijdens de maart vergadering was er een presentatie van Gro-Up Buurtwerk, die ingehuurd wordt door onze gemeente t.b.v. jeugdwerk in de brede zin. De invulling van dit werk gaat naar tevredenheid en de vragen vanuit de ASD werden naar tevredenheid beantwoord. Met wethouder Bart Kabout werd uitgebreid gesproken over de jeugdzorg nu en in de nabije toekomst. Zowel de wethouder en ambtenaren als de ASD leden werden gevoed met kennis en tips rondom dit onderwerp. Tevens kwam de Jeugd-en Onderwijsagenda 2024 aan de orde; ook hier werden vanuit de ASD aanbevelingen gedaan richting de ambtenaaar, die dit onderdeel behartigt. Verder een aantal interne huishoudelijke en financiële zaken en de onderwerpen die we de komende maanden kunnen gaan verwachten, zoals o.a. de WoonWelzijnZorgvisie 2030/2040, de uitvoeringsagenda vanuit het beleid Sociaal Domein de komende 4 jaren, De dementieaanpak vanuit de Gemeente 2024 en verder en de Woonvisie 2024-2030.

FEBRUARI 2024: Een korte kennismaking met de nieuwe wethouder Sven Spaargaren, die de participatiewet binnen zijn portefeuille heeft. Een aantal aspecten, die voortvloeien uit de participatiewet (o.a. Werk en Inkomen) worden toegelicht en de leden van de Adviesraad kunnen hierover vragen stellen cq. suggesties geven. Het regioplan Amstelland m.b.t. de zorg in het algemeen in de toekomst wordt toegelicht door onze voorzitter. In de april vergadering wordt hier verder op ingegaan en kunnen vragen gesteld worden cq. adviezen worden gegeven. De werkgroep jeugd heeft overleg gehad met ambtenaren over de problematiek rond de uitdijende jeugdzorg binnen onze gemeente. Een goed overleg en onze werkgroepleden konden goede suggesties ventileren naar de aanwezige gemeentelijke vertegenwoordigers. Het college is geinformeerd over de termijn afloop van onze voorzitter en vice voorzitter aan het einde van dit jaar. Gezamelijk zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn rond het werven van een nieuwe (onafhankelijke)voorzitter.

JANUARI 2024: Helga de Zanger wordt definitief lid van de Adviesraad, Priscilla Verwoert is aanwezig als kandidaat lid. Wethouder Kikkert en een ambtenaar van de gemeente presenteren het onderwerp participatie door de inwoners m.b.t. gemeentelijke beleidszaken e.a. Tijdens deze sessie komen de ASD leden met diverse suggesties en deze zullen worden mee-/opgenomen worden in de nieuwe participatie beleidsvisie. Ellen Keulemans en Leo Eveleens van Zorggroep Aalsmeer lichten het onderwerp ”de toekomst van de verpleeghuiszorg in relaties tot de langer thuiswonende inwoners van Aalsmeer”. De aanbevelingen zullen worden meegenomen naar de Taskforcegroep WWZ (waar Ellen ook zitting heeft binnen de kopgroep). Andere onderwerpen zijn het project ”Onder de Pannen” en ”Hoge Nood” : beide projecten zijn al binnen de gemeente Aalsmeer gestart. Met de gemeentelijke beleidsambtenaren is afgesproken dat de ASD leden nog beter betrokken zullen worden bij het voortraject tot de vorming van beleidsstukken op het gebied van het Sociale Domein.

DECEMBER 2023: Priscilla Verwoert geeft een interessante presentatie over het stimuleren van innovatie en sociale verandering binnen de gezondheidszorg– en dan concreet gericht. Een aantal onderdelen van deze presentatie zullen meegenomen worden naar de Taskforce WWZ (Wonen Welzijn en Zorgvisie voor de gemeente Aalsmeer). Het cliëntervaringsonderzoek WMO wordt doorgenomen en er heerst over het algemeen tevredenheid bij de cliënten. Voor de ASD leden is de uitslag van dit onderzoek ter informatie. Andere onderwerpen zijn de energietoeslag voor de minima binnen Aalsmeer, de opvolging van enkele leden van de Adviesraad en de voorzitter, de bestaanszekerheid en participatie voor al onze inwoners en de ontwikkelingen binnen de Taskforce kopgroep. Deze vergadering stond dus in het teken van veel informatie voorziening om de leden goed op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein van Aalsmeer.

NOVEMBER 2023: een zeer interessante presentatie van zorgverlener Jennifer Bergkamp waarin o.a. de problemen vanuit de thuiszorgactiviteiten werden belicht. Tevens de niet altijd zo vanzelfsprekende mantelzorg en het verloop van de gemeentelijke aanbestedingen v.w.b. activiteiten binnen het sociale domein. De aanbevelingen worden meegenomen naar de werkgroep WoonWelzijnZorg visie voor de gemeente Aalsmeer (2030-2040). De reactie op het advies op de concept notitie Sociaal Domein voor de komende 4 jaren is doorgenomen-diverse aanbevelingen zijn overgenomen door het College en verwerkt in het advies richting gemeenteraad. Gesproken is met collega voorzitter participatieraad Amstelveen: een paar goede aanbevelingen worden meegenomen t.b.v. volgend gesprek met collegeleden, alles ter verbetering van het functioneren van de Adviesraad en de communicatie tussen onze raad en de college leden.

OCTOBER 2023:  Wethouder Kikkert deelde informatie over de toekomstige invulling binnen de WMO. De aanbevelingen van het Ombudsman rapport mbt. de werking van de Participatiewet is doorgenomen: de aanbevelingen hierin opgenomen gelden deels niet voor de situatie binnen Aalsmeer. Eerste brainstorming over de Sociaal Domein 2024 en verder naar aanleiding van de gemeentelijke begroting 2024. Zodra de uitvoeringsvoorstellen binnen komen zal de Adviesraad al of niet een advies indienen richting het College. Helga de Zanger zal de komende periode meedraaien met de werkgroep jeugd. Vanuit de Adviesraad heeft bij monde van de voorzitter er bij de nieuwe wethouder (Spaargaren)er nogmaals op geattendeerd, dat er nog geen reactie binnen is op het uitgebreide advies over de arbeidsimmigranten binnen onze gemeente.

SEPTEMBER 2023: De concept nota Strategie Beleid Sociaal Domein 2023-2026 is door alle 3 werkgroepen grondig doorgenomen en de bevindingen hieruit zijn opgesteld binnen het advies naar het College, Om de voortgang in het bereiken van een gedegen WoonZorgWelzijnsvisie 2030-2040 te bespoedigen , heeft het College bureau Companen ingehuurd om het proces vlot te trekken. Vanuit de Adviesraad heeft 1 lid plaats genomen binnen de kopgroep en 2 leden binnen de klankbordgroep (alle 3 vanuit de Taskforcegroep WoonZorgWelzijnsvisie)

UPDATE JUNI 2023: Deze vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij alle aspecten rond de Jeugdhulpverlening binnen onze gemeente. Middels een goede presentatie door ambtenaren die dit dossier behandelen in de praktijk kwamen veel verduidelijkingen naar voren hoe een en ander in de praktijk werkt. Mede door deze informatie zijn de leden van de Adviesraad veel beter op de hoogte en kunnen zij met deze kennis in de nabije toekomst goede adviezen formuleren ten behoeve van het College. Het rapport van de nationale ombudsman over het gebruiken van de adviezen vanuit de Adviesraden door de Colleges in den lande is uitgebreid doorgenomen. Dit meer ter kennisname, daar over het algemeen op dit gebied binnen het Aalsmeerse meestal sprake is van tevredenheid. In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen geweest, daar het deze periode rustig is op het gebied van aangeleverde concept-Beleidsstukken vanuit de gemeente.

UPDATE APRIL/MEI 2022: de vergadering van april kwam te vervallen – in de vergadering van mei een toelichting door de beleidsambtenaren S.D. over de werkwijze in het schrijven van de beleidsnotitie Sociaal Domein Aalsmeer periode 2023-2027. De Adviesraad krijgt vooraf de concept documenten voorgelegd ter advisering. Binnen de gemeente werkt men aan een programma arbeidsimmigranten, waar de Adviesraad in een eerder stadium een uitgebreid advies hierover heeft uitgebracht.(hetgeen in collega gemeenten al meegenomen is binnen de vorming van het beleid op dit onderwerp..). Informatie over de huidige werkwijze in schuldhulpverlenings projecten door medewerkers van Balans. Het gemeentebestuur heeft een externe partij ingehuurd voor de procesgang binnen het maken van een WoonZorgWelzijns visie 2030-2040: hierin zullen eerdere bevindingen vanuit de Taskforce groep meegenomen worden.

UPDATE MAART 2022:  de aanpak van de Jeugdgezondheidszorg voor de inwoners van onze gemeente door de GGD wordt toegelicht door vertegenwoordigers van de GGD. De Adviesraad zal aan het College vragen of er aan de betreffende inwoners ook een voorschot energietoeslag 2023 wordt uitgekeerd (n.a.v. info vanuit de overheid). De jaaarrekening 2022 van de ASD wordt doorgenomen en er gaan acties ondernomen worden voor de werving van nieuwe leden van onze Adviesraad. Verder geen gesprekken over mogelijke adviezen t.b.v. beleidsstukken, daar deze er niet waren deze periode. De werkconferentie Sociaal Domein van maart is besproken en de Adviesraad neemt haar bevindingen mee binnen de advisering bij de komende concepten van de Strategie Notitie Sociaal Domein en de Woonzorgwelzijns visie.

UPDATE FEBRUARI 2022: Tijdens deze vergadering wordt de werkconferentie Sociaal Domein, georganiseerd door het gemeentebestuur, voorbereid. Een aantal leden van de Adviesraad zijn deelnemers aan deze conferentie. Zowel op het gebied van de W.M.O., als het Jeugdbeleid en de Participatie activiteiten zullen deze deelnemers hun ideëen voorleggen die dag. Het financiele verslag 2022 van de Adviesraad wordt doorgenomen en de acties, die gedaan moeten worden om nieuwe leden voor de Adviesraad te werven (een paar leden gaan binnenkort vertrekken). De werkgroep Jeugd doet verslag van hun bezoeken aan 2 organisaties, die werken met de jeugdproblematieken binnen Aalsmeer. De ASD leden, die meedoen aan de Taskforce om te komen tot een Woonzorgvisie melden dat er nog steeds vertraging is binnen deze opdracht, maar dat de gemeente nu aan zet is om tot actie te komen..

UPDATE JANUARI 2022: deze maand geen nieuwe beleidsvoorstellen vanuit het College – mede door de ”beperkte” maand december – reden waarom de januari vergadering van de Adviesraad is vervallen.

UPDATE DECEMBER 2022: (nog)geen nieuwe cq.vernieuwde beleidsvoorstellen vanuit het nieuwe College dus gelegenheid voor informatie uitwisseling tussen ambtenaren/organisaties en de leden van de Adviesraad Sociaal Domein. De aanpak van de laaggeletterdheid bij de groepen inwoners binnen onze gemeente wordt verduidelijkt en hierover wordt gediscussieerd. Vanuit de A.S.D. wordt een advies verzonden naar het College (zie rubriek ”Adviezen”). Vertegenwoordigers van Participe verduidelijken hun activiteiten op het gebied van Welzijn voor de inwoners van onze gemeente. Een gesprek met de wethouders Kikkert en Kabout  wordt geëvalueerd: het belangrijkste item was de voortgang binnen het opstellen van de Strategie Notitie Sociaal Domein. Tevens werd tijdens deze bijeenkomst gesproken over de omgang met arbeidsimmigranten binnen Aalsmeer vanuit de gemeentelijke organisatie. Ook hiervoor zal de A.S.D. een advies sturen naar het College (zie ”adviezen”)

UPDATE NOVEMBER 2022: door 2 ambtenaren wordt een toelichting gegeven over het Cliëntervaringsonderzoek WMO 2021 en zowel de waarderingen als de knelpunten binnen het gemeentelijk WMO gebeuren worden verduidelijkt . Door een ambtenaar van de gemeente wordt een verduidelijking gepresenteerd over de  omvang en de implementatie van de Jeugdhulp binnen de gemeente Aalsmeer. Beide presentaties geven aan de leden van de Adviesraad een nieuwe hoeveelheid bagage en kennis , dat later meehelpt bij het geven van adviezen aan het gemeentebestuur. Een aantal kleinere zaken vanuit het Sociaal domein komen aan de orde en de strategienotitie 2023 Sociaal Domein. Hierin het tijdspad, dat gevolgd gaat worden binnen de gemeentelijke organisatie om te komen tot een nieuw beleidsplan Sociaal Domein, inclusief sport en cultuur e.a. De leden van de Adviesraad worden hierbij nauw betrokken op verzoek van het College van B&W.

UPDATE OCTOBER 2022: wederom een informatieve bijeenkomst, grotendeels gewijd aan het thema ”Inclusief & Toegangkelijkheid”. De vertegenwoordiger van deze werkgroep gaf een duidelijke presentatie over de huidige en gewenste situatie binnen onze gemeente. Afgesproken werd dat de ASD deze werkgroep zal ondersteunen in het traject naar implementatie binnen de plaatselijke politiek. De ASD was vertegenwoordigd bij de adviesgroep statushouders en zal hier contact mee blijven houden en haar zienswijze hierin uiten.

UPDATE SEPTEMBER 2022:  Deze periode wordt gebruikt om veel informatie in te winnen door de leden van de Adviesraad, om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn en te blijven. Vanuit de opgebouwde kennis is het adviseren op  de komende beleidsvoorstellen naar het College goed en beter in te vullen. Kennis is gemaakt met de opvolger van wethouder Wilma Alink: dit is Willem Kikkert geworden en hij heeft een groot deel van het Sociale Domein onder zijn hoede gekregen. Hij wil graag brainstormen met de ASD over o.a. de voortgang in de gemeentelijke woonagenda en de Taskforce Wonen&Zorg. Binnenkort volgt de strategienotitie Sociaal Domein vanuit het College. Gesproken is over de ontwikkelingen van  het buurtwerk binnen onze gemeente. Vanuit de Taskforce groep is een ”infographic” opgesteld en verzonden naar het nieuwe college met als doel de voortgang te stimuleren in de ontwikkeling van een gemeentelijke Woon/Zorg visie langere termijn.

UPDATE JUNI 2022: kennis wordt gemaakt met Janneke Sinke, de nieuwe strategisch adviseur voor het College met onder andere het Sociale Domein in haar takenpakket. Een vertegenwoordiger van Buurtgezinnen geeft een toelichting over de werkzaamheden die door hen worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente.Een ambtenaar van de gemeente geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie in Aalsmeer rond de opvang van de 223 vluchtelingen uit Oekraine. De voorzitter blikt terug op het congres ‘’Thuis in de wijk ’’, dat hij bezocht heeft. Thema was de toekomst van het wonen (met zorg) voor senioren. De kerntaak van de Adviesraad, het geven van adviezen op beleidsvoorstellen, staat momenteel op een laag pitje, doordat de vorming van een nieuw College wat langer duurt. Verwacht wordt dat dit na september 2022 weer actueel wordt.

UPDATE MEI 2022: Jelmer van Roij van de gemeente geeft een toelichtende presentatie over Levvel, aanbieder van specialistische jeugdhulp aan jongeren en gezinnen: het wordt de aanwezigheid duidelijk dat er veel sprake is van complexiteit binnen de omstandigheden van gezinnen en personen, die te maken hebben met de Jeugdwet. Een pleegouder vertelt haar ervaringen over de pleegzorg, die zij en haar gezin op zich genomen hebben. De adviesraad heeft het nieuwe college een overdrachtsdossier toegezonden, waarin diverse aandachtspunten binnen het Sociale Domein zijn vermeld voor de komende periode. Het jaarverslag 2021 van de ASD werd doorgenomen en zal worden verzonden naar het College en Raad. De werkgroepen melden hun acties van de laatste maand: WMO: de ontwikkelingen (stagnering..)binnen de Taskforce Wonen en Zorg, de jeugdwerkgroep over de bestedingsdoelen en de werkgroep participatie over de energie toeslag binnen onze gemeente en hun orienterend bezoek aan AM Match en komend bezoek aan Mendel.

UPDATE APRIL 2022: Afscheid genomen van Marianne de Hertog, Guus Droppert en Rudolf (steeds uitgesteld door de corona omstandigheden). Tevens afscheid genomen van Kim Veltman en Bart de Kreij, die deze zomer gaan vertrekken. De Adviesraad is op volle sterkte momenteel. De vertrekkenden werden toegesproken door wethouder Wilma Alink en door onze voorzitter Jaap Overbeek.

UPDATE MAART 2022: een duidelijke presentatie door de medewerkers van Mantelzorg en Meer: de partij, die door de gemeente wordt ingehuurd om de ins en outs rondom de mantelzorg te bewerkstelligen. Het jaarverslag 2021 wordt voorgelegd aan de leden en iedereen is accoord. Dit jaarverslag van de Adviesraad zal aan het College worden aangeboden en de raadsleden. Uitgebreid is stilgestaan bij de opstelling van een aanbevelingsbrief naar het nieuwe College: hierin worden aan aantal onderwerpen binnen de W.M.O., de Jeugdhulp en de Participatie benadrukt die voor de overdracht naar dit nieuwe College  aandacht verdienen. Een ongevraagd advies over de toekenning van de energiekosten tegemoetkoming wordt naar het College verzonden. Deze maanden weinig beleidsvoorstellen in verband met de gemeenteraadsverkiezingen en het formeren van een nieuw College. Leden van de Adviesraad gaan op bezoek naar diverse instanties, die door de gemeente worden ingehuurd voor de praktische uitwerkingen van alle taken binnen het Sociale Domein.

UPDATE FEBRUARI 2022: bezoek van wethouder Robert van Rijn, die de 3 nieuwe leden van de Adviesraad officieel benoemd en toelichting geeft op een paar actuele onderwerpen. Door een beleidsmedewerker wordt een toelichting gegeven over het onderwerp laaggeletterdheid binnen Aalsmeer en wat het gemeentebestuur hier nog meer aan wil gaan doen. Een terugblik wordt gegeven over het gesprek met wethouder Kabout met de leden van het dagelijks bestuur. Vanuit de Taskforce Woonzorgvisie zal een tussentijds verslag worden aangeboden aan het huidige College. Deze groep gaat de komende maanden verder met het opstellen van zoveel mogelijk concrete adviezen op het gebied van het toekomstige wonen en op de zorg, welzijn en leefbaarheid voor de komende jaren (tot 2030 resp. 2040). Aan de orde kwam het verslag over de bezoeken aan de 75+ inwoners uit diverse Aalsmeerse gebieden en de GGD gezondheidsmonitor 2020. Deze documenten bevatten informatie, dat gebruikt kan worden bij het opstellen van toekomstige adviezen.

UPDATE JANUARI 2022: tijdens de vergadering geven 2 ambtenaren van de gemeente een toelichting over de beleidsvoorstellen rond inburgering. Vanuit de landelijke Koepel, die Adviesraden adviseert, is een uitgebreid toetsingskader ontworpen: afgesproken is dat ook onze Adviesraad dit gaat gebruiken bij de beoordeling van de voorgestelde beleidsvoornemens vanuit het gemeentebestuur. Er is een ongevraagd advies over het beleid arbeidsimmigranten opgesteld en naar het College verzonden. Dit ongevraagde advies is zowel door de beleidsambtenaar als het College met open armen ontvangen. Gebrainstormd is over de onderwerpen,die als advies naar het College worden verstuurd voor de invulling van het overdrachtsdocument naar het volgende College. Het College heeft gereageerd op adviezen rond beschermd wonen; een aantal adviezen zijn meegenomen in het beleidsvoorstel.

UPDATE DECEMBER 2021: de senior beleidsadviseur van de gemeente praatte de aanwezigen bij over de ins en outs rond de jeugdhulp in Aalsmeer in de komende jaren. Een aantal leden gaan zich voorbereiden op de sessie over eenzaamheid, die in januari door de gemeente zal worden georganiseerd. De adviezen op dit onderwerp zullen tijdens deze sessie door hen worden geuit. De werkgroepen gaan komende periode brainstormen over de aan te geven onderwerpen binnen het Sociale Domein, die als aanbevelingen zullen gaan dienen voor het nieuw te vormen College. Mede op aandringen vanuit de Adviesraad is de draad binnen de Taskforce groep Wonen en Zorg weer opgepakt en dit zal in december vervolgd worden. De komende periode verwacht de Adviesraad weinig beleidsvoorstellen vanuit het huidige College, omdat zij in een afbouwperiode zitten met het oog op de komende raadsverkiezing in maart aanstaande. Zodra er gelegenheid komt (nu niet i.v.m. corona beperkingen) worden bezoeken afgelegd bij organisaties/instanties die voor de uitvoering zorgen van de taken uit het Sociale Domein. TIjdens deze bezoeken wordt kennis genomen hoe de uitwerking van de vastgestelde beleidsonderwerpen in de praktijk verloopt.

UPDATE NOVEMBER 2021: de leden zijn geinformeerd door de gemeentelijke vertegenwoordiger over de toekomstige indicatoren Sociaal Domein: hoe worden de doelen binnen het Sociale Domein bereikt en welke tools zijn hiervoor beschikbaar. Een vertegenwoordiging van Participe gaven een presentatie over de invulling ‘‘Welzijn in de Wijk”‘-hierover is gediscussieerd. Gesproken is ook hier over de mogelijkheden tot effectmetingen op het gebied van welzijn en het lastige hiervan op een aantal gebieden. Participe zal in het voorjaar weer worden uitgenodigd om te spreken over de effecten 2021.  Zorgen zijn geuit richting College over de (niet zijnde) voortgang binnen de Taskforce Wonen en Zorg. Gezien het grote  belang van dit onderwerp zal vanuit de Adviesraad gepusht worden om de draad weer op te pakken door het aanstellen van een nieuwe gemeentelijke trekker hierin. De werkgroep Participatie gaat in gesprek met de ambtenaar van de gemeente, die zich buigt over de buitenlandse immigranten en de daaraan verbonden knelpunten. Informatie kwam naar voren over de huidige corona besmettingen binnen de gemeente en over het aantal gezinnen binnen de gemeente, die getroffen zijn door de toeslagenaffaire.

UPDATE OCTOBER 2021: vanuit de gemeentelijke organisatie zijn de leden tijdens de october vergadering geinformeerd over de nieuwe werkwijze door het Sociaal Team van de gemeente Aalsmeer (doorbraak methode). Tevens werd door een medewerker een verdere uitleg gegeven over de nieuwe gemeentelijke taak binnen het Beschermd Wonen (hierover heeft de Adviesraad een advies gegeven aan het College). Het rekenkamer rapport van het onderzoek naar de uitvoering van de jeugdhulp in de gemeente Aalsmeer werd uitgebreid besproken. De werkgroep Jeugd heeft over de jeugdhulp problematiek en de toekomst hiervan gesproken met het College lid en ambtenaren en mondeling advies kunnen geven. Het dagelijks bestuur heeft gesproken met de wethouder, die binnen het College de WMO in haar portefeuille heeft.

UPDATE SEPTEMBER 2021: direct na de zomervakantie hebben alle leden van de Adviesraad een workshop bijgewoond, georganiseerd door de vertegenwoordiger van de landelijke Koepel Adviesraden. Een interessante sessie, waarin vele facetten rondom het functioneren van een gemeentelijke adviesraad sociaal domein aan de orde kwamen.

UPDATE JULI 2021: de vakantieperiode breekt aan op het gemeentelijk bestuurlijk vlak, dus ook minder potentiele adviezen vanuit de Adviesraad. Wel is een ongevraagd advies gegeven over de  voorbereidingen binnen de gemeentelijke organisatie over het aspect ”Beschermd Wonen“. Tijdens de juli bijeenkomst heeft uitgebreid kennis gemaakt met de 3 nieuwe leden: een aanwinst binnen de Adviesraad. Komende periode zal de werkgroep Werk en Inkomen een gesprek aangaan met een vertegenwoordiging van de Poolse inwoners en bekijken wat er verbeterd kan worden in de taalverbetering e.a. In september zullen de leden van de Adviesraad een middag-avond training gaan volgen, georganiseerd door een vertegenwoordiging vanuit ”de Koepel”-een landelijke adviesorganisatie tbv. participatie-en adviesraden.

UPDATE JUNI 2021: (zoom vergadering): aan de leden van de Adviesraad is een presentatie gegeven over de problematiek laaggeletterdheid binnen de gemeente Aalsmeer en acties rondom dit onderwerp vanuit de gemeente. Vanuit het College is een bedankbrief ontvangen voor de bijdrage vanuit de ASD aan de kadernota veranderopgave inburgering. De nota ligt momenteel bij de gemeenteraad. Het jaarverslag 2020 van de Adviesraad zal naar het College en de gemeenteraad worden verzonden en diverse stakeholders. Uit de kandidaten, die zich kandidaat hebben gesteld om toe te treden tot de Adviesraad zijn Afke Dappers, Marije Klaassen en Ashna Vishnudatt gekozen om het komende halfjaar mee te draaien. De werkgroep Jeugd heeft overlegd met de gemeentelijke vertegenwoordigers over de beleidsregels Jeugdhulp 2021 en verder. Tevens kwamen een aantal aanbestedingen aan de orde in het kader van de jeugdhulp 2021 en verder. Tesamen met de Participatieraad Amstelveen is gesproken over de specialistische jeugdhulp binnen de 2 gemeenten. De beleidsregels zullen halverwege juli gereed zijn – de Adviesraad zal vantevoren het concept toegezonden krijgen.

UPDATE MEI 2021: (Zoom vergadering): Ambtenaren van de gemeente geven een toelichting over de komende aanbesteding WMO vervoer en Hulp bij Huishouden: tijdens deze sessie worden door de ASD leden vragen gesteld en suggesties gegeven, die meegenomen worden door de presentatoren. Ook zal de aanbesteding WMO begeleiding verder worden opgepakt door de gemeente ambtenaren: hierover heeft de ASD reeds een advies gegeven in october 2020 (werd een jaar uitgesteld door corona).Deze aanbestedingen betreffende de periode vanaf 01012022. Een aantal aanbevelingen zullen worden gedaan richting gemeentebestuur als aanvulling voor de website Zorgonline.nl (waar burgers van Aalsmeer alle informatie kunnen vinden over de aspecten van het Sociaal Domein.Binnen de Taskforce groep zijn sub groepen inmiddels gestart met de inhoud van de adviezen op het gebied van wonen/zorg/welzijn en leefbaarheid voor de komende decennia. Het ASD advies met betrekking tot het beleid eenzaamheid en depressies onder de inwoners van Aalsmeer is helaas niet meegenomen, daar de behandeling in de gemeenteraad reeds plaatsgevonden had. Hopelijk worden deze aanbevelingen wel meegenomen in de implementatie van deze gemeentelijke taak.

UPDATE APRIL 2021: (Zoom vergadering) -ambtenaren van de gemeente gaven een toelichting over de voortrajecten Plan van Aanpak eenzaamheid en depressie bij inwoners van de gemeente en over de nieuwe gemeentelijke taak, die eraan komt in 2022 ”Beschermd wonen” – de werkgroep Jeugd gaat met de wethouder en ambtenaren in gesprek over de aanpak van de jeugdzorg in Aalsmeer voor de komende periode (afspraak in mei) – hierin zullen zeker eerste adviseringen vanuit de ASD komen richting gemeentebestuur – leden van de Adviesraad zitten in de werkgroep ”wonen-/woonvormen” en ”zorg” binnen de groep Taskforce wonen-zorg-welzijn-leefbaarheid (beleids advisering voor de komende 10 a 20 jaren) – het advies op de nota inburgering is eerder naar het College verzonden, hier is nog geen reactie op gekomen.

UPDATE MAART 2021: (Zoom vergadering) -het onderzoeksrapport van de WMO toezichthouder over de respijtzorg in Aalsmeer (en andere gemeenten) geeft vooralsnog geen aanleiding om een advies uit te brengen. Dit jaar zal dit WMO facet opnieuw worden uitbesteed en zullen de bevindingen meegenomen worden en ook worden voorgelegd aan de Adviesraad. De heer van Veen van Taalpunt Aalsmeer gaf een toelichting over de stand van zaken binnen het Taalpunt: geen directe aanleiding voor het geven van advies maar interessant om zijn bevindingen te horen. Dit jaar is vanuit de overheid een start gemaakt om de taak rondom Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis te delegeren naar de gemeenten. Formeel zou dit horen binnen de Taskforce Wonen en Zorg e.a., maar dit is binnen Aalsmeer vooralsnog niet het geval. Het DB zal zoeken naar een gemeentelijke vertegenwoordiger, die een toelichting kan geven over de voortgang binnen de gemeente over deze nieuwe taak. De voorzitter volgde een Webinar over dit onderwerp en kon hierdoor alle ASD leden hierover informeren. Een aantal ASD leden zullen zich buigen over de inhoud van de Sociale Kaart, die door de inwoners van Aalsmeer kan worden gebruikt (www.zorgonline.nl) – aan de hand van hun bevindingen zal er mogelijk een ongevraagd advies aan het gemeentebestuur worden gegeven. Dit alles om het voor de betreffende inwoners zo duidelijk mogelijk te maken om digitale informatie in te winnen over gewenste onderwerpen.

UPDATE FEBRUARI 2021: (Wederom een zoom vergadering i.v.m. de corona beperkingen); Er is een start gemaakt met de vorming van de Taskforce werkgroep (wonen en zorg en welzijn in de toekomst): deze taak, waarbij de leden van de werkgroep WMO deelnemers zijn, zal dit jaar één van de hoofditems worden binnen deze werkgroep. Een vertegenwoordiger van de Stichting Mee , die in opdracht van het College de cliëntondersteuning op zich neemt voor de aangemelde cliënten, die een beroep doen op de mogelijkheden binnen het Sociale Domein, is een toelichting gegevens over de inhoud van deze ondersteuning, hun werkwijze en data van voorgaande jaren. De coordinator van de V.O.A.’s (vrijwillige ouderen adviseurs) geeft een toelichting over de inhoud van hun werk en de ervaringen. Het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad heeft een evaluatie gesprek gehad met de college leden: een positieve insteek van beide kanten en de intentie om de contacten meer aan te trekken in de toekomst, waardoor  nog meer gebruik kan worden gemaakt van de kennis en ervaringen vanuit de ASD leden. De leden van de werkgroep Jeugd hebben een gesprek met de wethouder (Bart Kabout) en ambtenaren over de huidige situatie binnen facetten van de jeugdhulp in Aalsmeer en de insteek voor de toekomst.

UPDATE JANUARI 2021: door de corona beperkingen wederom een ”zoom” vergadering met alle leden. Mede door de coronaperikelen en de maand december zijn er geen concept beleidsstukken vanuit het College te behandelen dit keer, in het kader van een mogelijke advisering. Raadslid mevrouw Nanda Hauet geeft een verhelderende toelichting op het (kritische) rapport van de Rekenkamer over de informatie naar en de toetsing door de gemeenteraad omtrent de uitvoering van alle aspecten binnen het Sociale Domein. De heer Wesselius van vastgoedonderneming Tuplo geeft een goede uiteenzetting over de plannen tot het bouwen van zorgwoningen op het terrein van de voormalige Schakelkerk (Mensinglaan-Hortensialaan-Cyclamenstraat). Binnen de taskforce Wonen en Zorg zullen deze te realiseren bouwplannen meegenomen worden. Binnen de werkgroep Participatie is als speerpunt de uitvoering van het minimabeleid gekozen. Er zal worden gekeken welke onderzoeken/evaluaties al hebben plaatsgevonden, waarna door deze werkgroep de nog vrij liggende onderzoeksonderwerpen opgepakt kunnen worden. Voor de leden van de Adviesraad zal een centraal digitaal opslagmedium worden gecreeërd, waardoor de leden niet allemaal zelf deze hoeveelheid documenten hoeft op te slaan. Het dagelijks bestuur zal binnenkort een evaluatie gesprek voeren met het College, waarin de ervaringen en plannen wederzijds aan de orde zullen komen.

UPDATE DECEMBER 2020: Tijdens de zoom vergadering van 10 december gaf een beleidsambtenaar een presentatie over wat de plannen zijn om het welzijn binnen de wijk te kunnen verbeteren. Dit plan vloeit voort het het basisbeleidstuk ”de kracht van Aalsmeer” dat het basis handvat van het College is en goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zijn diverse suggesties gedaan vanuit de Adviesraad en deze zullen worden meegenomen bij de start van dit onderdeel. De uitgangspunten voor de inkoop strategie jeugdhulp per 2021 is door de gemeentelijke vertegenwoordigers en de werkgroep Jeugd besproken. Een aantal documenten/brieven vanuit het College richting gemeenteraad betreffende het Sociale Domein werden besproken, zodat alle leden op de hoogte zijn, wat er momenteel speelt op dit gebied. De leden van de werkgroep WMO zijn alle 3 bij de gemeente voorgesteld om deel te nemen aan de taskforce Wonen en Zorg (en Welzijn en Leefbaarheid)de komende decennia.

UPDATE NOVEMBER 2020: ook nu weer een zoom vergadering i.v.m. de corona beperkingen. Gerard Mollers en Herman Jongkind hebben een half jaar meegedraaid en zullen doorgaan. Zij worden aan het College voorgesteld om definitief ASD lid te gaan worden. Momenteel 2 vacatures: 1 lid voor de werkgroep Jeugdwet en 1 lid voor de werkgroep WMO. Een ambtenaar van de gemeente presenteerde de ontwikkelingen rond de vorming van vernieuwing binnen de participatie in de breedste zin van het woord. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt en kan de Adviesraad hier haar mening over geven. De beleidsnota schuldhulpverlening is binnengekomen en de adviezen vanuit de Adviesraad zijn hierin opgenomen. Binnen de 3 werkgroepen zullen items worden gezocht op het gebied van de uitvoering van beleidsnotities. Binnen het DB zal worden bekeken welke items zinvol zijn om te gaan ”meten” – met als uitgangspunt de inwoners beleving hiervan. Aan de hand van bevindingen zouden er ongevraagde adviezen richting College kunnen worden verzonden.

UPDATE OCTOBER 2020: de vergadering van deze maand moest gebeuren via Zoom i.v.m. de preventie maatregelen corona. Actuele onderwerpen werden doorgenomen, zoals de wens van het College om de participatie mogelijkheden onder de loep te nemen. De Taskforce Wonen en Zorg zal door het College worden opgepakt en de Adviesraad zal hier ongetwijfeld bij betrokken worden de komende periode. Het dagelijks bestuur heeft het verzoek bij het College ingediend om een gesprek te arrangeren met hen (of een vertegenwoordiging hiervan) waarin de wederzijdse ervaringen worden besproken en de ingediende ASD begroting 2021. Het ingediende advies over de inkoop WMO begeleiding (per 2021) gaat even in de ”wacht”- er is besloten dit onderwerp 1 jaar uit te stellen. De voorzitter zal gesprekken voeren met de 3 nieuwe kandidaat leden van de Adviesraad (er is altijd een proeftijd van een half jaar, waarna wederzijdse ervaringen gedeeld kunnen worden).

UPDATE SEPTEMBER 2020: vanuit het College is input gevraagd o.a. bij de Adviesraad over het te vormen beleid rondom het onderwerp eenzaamheid en depressie. Op verzoek van de ASD zal er eerst een presentatie worden gegeven door de betreffende ambtenaren en hierna een brainstorming gaan plaatsvinden. De Adviesraad heeft een advies verzonden naar het College over de zg. Taskforce Wonen en Zorg op langere termijn (tot 2030). Tijdens de september vergadering is een presentatie gegeven door ambtenaren over het te vormen beleid schuldhulpverlening. De Adviesraad heeft hier over een advies opgesteld en verzonden naar het College.

UPDATE JUNI 2020: een ambtenaar van de gemeente Aalsmeer zal via een ”zoom-meeting” een toelichting geven over het jeugdbeleid voor de komende jaren. De bedoelde brainstormsessie met alle leden van de Adviesraad met als thema de problematiek rond de vergrijzing de komende 10 jaren (zie januari) kan helaas nog niet plaatsvinden i.v.m. de preventieve beperkingen corona verspreiding. Zodra er weer een vergadermogelijkheid is zal dit thema als eerste worden opgepakt.

UPDATE MEI 2020: door de corona beperkingen wordt er momenteel minder collectief vergaderd door de gemeenteraad. Er zijn de laatste periode geen voorstellen bij de Adviesraad binnen gekomen ter advisering aan het College. Drie kandidaten hebben zich aangemeld om als lid van de Adviesraad te gaan fungeren: de Aalsmeerse inwoners Gerard Mollers, Herman Jongkind en Arie Bouwman. Zoals gewoonlijk zullen zij eerst een half jaar mee-functioneren binnen de Adviesraad, waarna beide partijen bepalen of zij definitief lid zullen gaan worden en een verzoek aan het College wordt gedaan hen te benoemen. Theo Gallee heeft het secretariaat overgenomen van de vertrekkende Guus Droppert. Naast Guus zullen Marian en Rudolf vertrekken per 1 juni. Madelon was al eerder vertrokken i.v.m. haar raadslidmaatschap. De komende periode wordt gezocht naar een kandidaat voor de werkgroep jeugd, bij voorkeur iemand met een wat jongere leeftijd. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Ook de vergadering van de gehele Adviesraad van mei is komen te vervallen ivm. de corona-beperkingen. Het Dagelijks Bestuur stemt wel met elkaar af via Zoom-vergaderingen.

UPDATE APRIL 2020: door de corona problematiek en daaraan gekoppelde maatschappelijke gevolgen is besloten dat de eerstkomende vergadering komt te vervallen. Aan de hand van de ontwikkelingen zal een nieuwe datum worden vastgesteld. De nota minimabeleid 2020 en verder is inmiddels door het College vastgesteld en doorgezonden naar de leden van de gemeenteraad. De Adviesraad heeft een uitgebreide reactie ontvangen n.a.v. de ingediende adviezen.Een aantal van deze adviezen zijn opgepikt door het gemeentebestuur. Nu de denkrichtingen zijn vastgesteld rond de komende-jaren-toekomst van het Sociaal Domein worden binnenkort concrete voorstellen verwacht in het kader van de zg. ”maatschappelijke agenda”. Zoals gebruikelijk zullen deze ook worden voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Met de kandidaten, die zich hebben aangemeld om lid te worden van de Adviesraad, zullen gesprekken volgen met een deel van het Dagelijks Bestuur.

UPDATE MAART 2020: de nieuwe wethouder Bart Kabout heeft kennis gemaakt met de leden van de Adviesraad Sociaal Domein. Tegelijkertijd werden een aantal actuele aspecten binnen de uitvoering van de Jeugdwet binnen het Aalsmeerse met elkaar besproken. De werving voor nieuwe leden is in gang gezet.

UPDATE FEBRUARI 2020:.  De verduidelijkte uitgangspunten rond de invulling van de WMO bijdrage per 2020 zijn voorgelegd aan de ASD en de strategische uitgangspunten voor de komende aanbesteding WMO onderdelen, die dan per 2021 zullen ingaan. Ook hier heeft de Adviesraad een advies verzonden naar het College. Binnenkort worden de reacties op de laatste adviezen verwacht.

UPDATE JANUARI 2020: Nadat de beleidsnotitie Sociaal Domein (= de denkrichtingen en ambities)is aangenomen door de gemeenteraad, volgen in de komende periode de uitvoerings voorstellen per onderdeel. Uiteraard wordt hier de Adviesraad bij betrokken, zodat hierdoor een participatie-deel vanuit de inwoners wordt gewaarborgd: de leden van de Adviesraad worden immers geacht empatisch mee te denken vanuit de inwoners van Aalsmeer. De concept beleidsnotitie minimabeleid is voorgelegd aan de Adviesraad en de evaluatie en toekomstmogelijkheden van de Aalsmeer Pas. Aan de hand hiervan is een advies verzonden naar het College. De betreffende ambtenaren hebben een toelichting gegeven over de tender Jeugdwerk, dat in 2019 heeft plaatsgevonden. Binnenkort start de werving voor 3 nieuwe leden voor de Adviesraad. Met het oog op de toenemende vergrijzing gedurende het komende decenium zal er een brainstormsessie worden georganiseerd binnen de Adviesraad en aan de hand hiervan kunnen ongetwijfeld adviezen worden opgesteld ten behoeve van het College.

UPDATE DECEMBER 2019: Na de toelichting vanuit de ambtenaren op het implementatieplan Sluitende Aanpak Jongeren zijn door de Adviesraad ideeën naar de ambtenaren toegezonden. De betrokkenen bij Participe hebben een presentatie gegeven over hun werkzaamheden, die zij uitvoeren ten behoeve van de inwoners in Aalsmeer.

UPDATE OCTOBER 2019: de ambtenaren hebben hun visie toegelicht over het onderwerp ”sluitende aanpak jongeren 2020 en verder”: er ontstond een goede brainstormsessie en enkele leden van de werkgroep Jeugd zullen hun ideeën doorgeven aan de gemeente. Aan de leden van de Adviesraad is het voorstel voorgelegd betreffende het nieuwe abonnementstarief WMO 2020 en verder. Enkele leden van de Adviesraad hebben bezoeken afgelegd bij Innert Art in de Kwakel en bij de directie van Zorgcentrum Aalsmeer. Alle leden van de Adviesraad hebben een workshop bijgewoond over de mogelijkheden in de verbetering van het functioneren van een Adviesraad binnen de gemeente. Deze workshop was speciaal voor de Aalsmeerse Adviesraad georganiseerd en vond plaats in de Oude Veiling.

UPDATE OCTOBER 2019: In de vergadering van begin juli is de concept-beleidsnotitie Sociaal Domein 2019 -2023 besproken met wethouder Alink (namens het College) en de direct betrokken ambtenaren. De werkgroepen van de Adviesraad hadden zich van te voren al uitgebreid verdiept in deze concept notitie en de adviezen t.b.v. College en ambtenaren zijn verzameld en doorgezonden. Daar worden genoemde adviezen doorgenomen en zullen zij beoordeeld worden of deze meegenomen worden in de nieuwe beleidsnotitie. De definitieve beleidsnotitie Sociaal Domein zal na de zomervakantie definitief worden bepaald door het College en vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad. ( januari aanstaande).

UPDATE OCTOBER 2019: Ook de vertegenwoordigers van de ouderenbonden (besturen) hebben gesproken  over de nieuw te vormen beleidsnotitie op het gebied van wonen (de ”Woonagenda”). Uiteraard is voor het hen de situatie rond het wonen voor ouderen binnen Aalsmeer het belangrijkste speerpunt. Zij hebben hun prioriteiten kunnen voorleggen aan wethouder Wilma Alink en de beleidsambtenaar. Via de contactpersoon naar de A.S.D. zal de communicatie verder verlopen of de groep zal weer afstemmen met de wethouder.  De beleidsnotitie Woonagenda zal  einde 2019 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

UPDATE JULI 2019: vanuit de gemeente is een bijeenkomst georganiseerd met steakholders en direct betrokkenen rondom het minimabeleid binnen de gemeente Aalsmeer. Ook de vertegenwoordiging van de Adviesraad was hierbij aanwezig. Het College en de ambtenaren nemen de input vanuit deze vergadering mee bij het opstellen van de concept beleidsnotitie minimabeleid 2020 en verder. Deze beleidsnotitie zal begin 2020 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl