ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad, bestaande uit inwoners van de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart. Zij adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over zaken die te maken hebben met het sociale domein. Binnen dit sociale domein vallen: de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet.

De Adviesraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 12 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd zijn.

ACTUEEL

De huidige voorzitter van onze Adviesraad Sociaal Domein heeft het maximaal aantal jaren in deze functie bereikt, dus geinteresseerden kunnen zich aanmelden om deze functie ingaande het nieuwe jaar over te nemen. Vacaturetekst voorzitter ASD

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is in juni een nieuw College gevormd. In de loop van 2023 en 2024 is een geactualiseerde beleidsnotitie Sociaal Domein opgesteld ,uiteraard ook met inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein. Een actueel en belangrijk onderdeel zal de meerjarige WoonzorgZorgvisie zijn, die momenteel werd voorbereid door de – op verzoek van het College – ingestelde groep Taskforce Wonen en Zorg. 

Gewacht wordt nu op de daadwerkelijke uitvoerings voorstellen , voortvloeiend uit het goedgekeurd visie document Sociaal Domein voor de komende raadsperiode en wellicht verder.

In een later stadium is bureau Companen in de hand genomen om de regie over te nemen van de gemeente v.w.b. het opstellen van de WoonWelzijnZorg visie 2030-2040 en het doel is iom n het 3e kwartaal 2024 dit beleidsdocument te presenteren aan de gemeenteraad.

Binnen de kopgroep van deze taskforce groep is ook een lid van de Adviesraad aanwezig.

Behalve de WMO  zijn de ontwikkelingen rond de Jeugdwet en de Participatiewet grote dossiers voor het College en de Raad, waarbij de vertegenwoordigers van de Adviesraad hen bij zullen staan met adviezen. Dit College zal beleidsnotitie Sociaal Domein gaan uitbreiden met o.a. Sport en Bewegen en Cultuur en wellicht nog andere beleidsterreinen. Onlangs is de concept nota uitgebracht en de Adviesraad heeft een uitgebreide reactie gegeven naar het College. Hierna is het gepresenteerd aan de leden van de gemeenteraad en met een aantal aanbevelingen zijn zij accoord gegaan. De komende periode zullen de concrete uitwerkingen worden opgesteld.

Zie verder rubriek Actueel

 

 

VERGADERINGEN

De eerstkomende vergadering van de Adviesraad wordt nog gepland voor in de maand september aanstaande.

Bij tussentijdse noodzaak kan er een vergadering in de maand juli worden gehouden.

Heeft u een onderwerp voor de Adviesraad, neem dan contact op met onze secretaris. Voorafgaand aan de vergadering gaan wij met u in gesprek.

 

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl