ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke raad, bestaande uit inwoners van de gemeente Aalsmeer en Kudelstaart. Zij adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over zaken die te maken hebben met het sociale domein. Binnen dit sociale domein vallen: de Wet Maatschappelijke ondersteuning, de Wet Jeugdhulp en de Participatiewet.

De Adviesraad bestaat uit minimaal 9 en maximaal 12 leden, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De adviezen kunnen zowel gevraagd als ongevraagd zijn.

ACTUEEL

Er zijn binnenkort weer een paar vacatures binnen de Adviesraad Sociaal Domein. Zie deze ADVERTENTIE 2023die inmiddels is geplaatst inn de NIeuwe Meerbode.

Het vorige College heeft de beleidsnotitie 2019-2023 Sociaal Domein destijds voorgelegd aan de Adviesraad voor advies. Er is een gesprek geweest met een College lid en de direct betrokken ambtenaren. De adviezen vanuit de Adviesraad werkgroepen zijn doorgenomen, verzameld en doorgezonden naar het College. Op de ingediende adviezen is gereageerd en vele aspecten zijn meegenomen in deze beleidsnotitie: de Nota de Kracht van Aalsmeer. Deze notitie omvat de beleidsuitgangspunten voor de genoemde jaren  op het gebied van de Wmo, het Jeugdbeleid en de Participatiewet.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is in juni een College gevormd, dit keer met 4 wethouders. In de loop van 2023 wordt een geactualiseerde beleidsnotitie Sociaal Domein opgesteld uiteraard ook met inbreng van de Adviesraad Sociaal Domein. Een actueel en belangrijk onderdeel zal de meerjarige Woonzorgwelzijnsvisie zijn, die momenteel wordt voorbereid door de – op verzoek van het College – ingestelde Taskforce Wonen en Zorg. Behalve de Wmo, zijn de ontwikkelingen rond de Jeugdwet en de Participatiewet grote dossiers voor het College en de Raad, waarbij de vertegenwoordigers van de Adviesraad hen bij zullen staan met adviezen. Dit College zal genoemde beleidsnotitie uitbreiden met o.a. Sport en Bewegen en Cultuur en wellicht nog andere beleidsterreinen. Momenteel is de concept nota uitgebracht en de Adviesraad heeft een uitgebreide reactie gegeven naar het College. 

Zie verder rubriek Actueel

 

 

VERGADERINGEN

De eerstkomende vergadering van de Adviesraad is op DINSDAG 13 FEBRUARI   in HET GEMEENTEHUIS  te Aalsmeer

Heeft u een onderwerp voor de Adviesraad, neem dan contact op met onze secretaris. Voorafgaand aan de vergadering gaan wij met u in gesprek.

 

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl