Wat doen wij

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van burgemeester & wethouders gevraagd en ongevraagd over het lokale beleid, de uitvoering en de evaluatie van het Sociale Domein. De Adviesraad houdt zich bezig met beleid dat gerelateerd is aan de volgende terreinen:
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen;
Jeugdhulp.

Het gaat om advisering bekeken vanuit deze drie beleidsterreinen. Daarnaast volgt de Adviesraad hoe veranderingen in beleid in de praktijk uitpakken, let zij op knelpunten en denkt mee over oplossingen.

Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad telt, naast een onafhankelijk voorzitter, minimaal negen en maximaal twaalf leden. Zij bestaat uit een mix van ervaringsdeskundigen en beleidsdeskundigen.

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl