Adviseren over Jeugdzorg in Aalsmeer

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp; van preventieve hulp tot jeugdreclassering en van jeugdgezondheidszorg tot jeugdzorgPlus (behandeling in een gesloten setting). Op grond van de Jeugdwet is de gemeente in het nieuwe stelsel verantwoordelijk voor:
• het opstellen van een beleidsplan voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
• het treffen van een voorziening op het gebied van jeugdhulp als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden;
• de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering;
• het voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling;
• de regie over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, sport en veiligheid;
• het voorzien in vertrouwenspersonen voor jeugdigen en hun ouders/verzorgers die te maken hebben met hulpverleners.

De volgende koers is uitgezet:
• versterking van alle lagen van het jeugdstelsel en in het bijzonder de algemene en preventieve voorzieningen;
• vroegtijdige signalering en diagnostiek voor kinderen en gezinnen met hogere risico’s en een juiste toeleiding naar hulp;
• uitvoering van jeugd en gezinshulp vanuit één regiehouder (gezinsregisseur);
• drang in te zetten bij onveilige opvoedsituaties. Dat is nog op vrijwillige basis. Als ouders echt niet meewerken, wordt gedwongen hulp opgelegd. Eén of meer leden van het sociaal team is gespecialiseerd in het herkennen en aanpakken van onveiligheid;
• het realiseren van een goede afstemming tussen arrangementen passend onderwijs en de hulp in het gezin (één gezin, één plan, één regisseur);
• de jeugdhulp verbeteren. Dat is een proces van enkele jaren. De sociale teams spelen hierin een belangrijke rol.

Jeugdzorg - Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl