Adviseren over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Per 2015 zijn vele taken rond ouderenzorg door het Rijk overgeheveld naar de gemeente. Doel hiervan was en is dat de gemeentebesturen een betere kijk hebben binnen hun gemeentegrenzen, wat er zoals nodig is op een deel-gebied van de ouderenzorg. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt hulp en ondersteuning aan de inwoners van de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk kunnen wonen en blijven meedoen in de maatschappij.

De hulp en ondersteuning bestaan onder andere uit een woningaanpassing, een vervoersvoorziening (zoals een scootmobiel), een collectieve vervoersvoorziening (zoals een regiotaxipas), parkeerfaciliteiten, een rolstoel en andere hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagstructurering en kortdurend verblijf.

Veelal worden deze taken door derden uitgevoerd, in opdracht van de gemeente. Bij de aanbestedingen hiervan wordt de Adviesraad Sociaal Domein geraadpleegd en dient zij advies in. Ook bij de evaluaties en hernieuwde aanbestedingen wordt de Adviesraad geraadpleegd. De adviezen worden door de ambtenaren verwerkt en naar het College verzonden. In sommige gevallen wordt direct met de leden van het College gespard over nieuwe beleidsvoorstellen.

De gemeente heeft diverse folders waarin wordt uitgelegd over wanneer en hoe men in aanmerking kan komen voor maatwerkvoorzieningen. Op de website www.aalsmeer.nl kunt u alle informatie hierover vinden en kunnen de folders worden gedownload.

Medische zorg wordt veelal uitgevoerd door de zorgverzekeraars, waarvoor alle burgers zijn verzekerd.

Daarnaast is er ook de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Met een Wlz-indicatie krijgt iemand in een zorginstelling alle begeleiding en zorg die hij nodig heeft. Zoals verpleging en verzorging. Zie ook www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/wlz-indicatie-aanvragen

 

WMO - Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer

Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer geeft advies namens inwoners van Aalsmeer en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Aalsmeer.

Secretariaat

Adviesraad Sociaal Domein:
Dhr. T.W.J.M. Gallée
Kudelstaartseweg 36
1431 GA Aalsmeer
info@asd-aalsmeer.nl